Cẩm Nang

Hệ thống Trang Bị

29-03-2023
NónÁoLưngTayGiày
Vũ khíLiênNhẫnBộiPhù
Mặt NạNgoại TrangPhi PhongNgựaMật Tịch
Trận PhápẤnQuan Ấn

Mỗi nhân vật sẽ cần có những trang bị để gia tăng sức mạnh

Nón

Nón Chế
 •  – XEM] Trang bị được chế từ Kỹ Năng Sống (Phím tắt F8) sử dụng Bạc thường, Tinh và Hoạt Lực để chế tạo ra
 • Trang bị chế có 3 loại 76%, 24% và 4%, 4% là loại trang bị có opt (thuộc tính) cao nhất – Nên sử dụng

Trang bị chế sẽ có tên người chế tạo

Nón Luyện hóa Tranh Đoạt Lãnh Thổ (Trục Lộc)
Nón Bạch Ngân & Hoàng Kim
 • Mua tại NPC Thương Gia Tiêu Dao tại Phượng Tường Phủ
 •  – XEMNón Bạch Ngân: Yêu cầu danh vọng Tranh Đoạt Lãnh Thổ đạt Cấp 5 – Hiển Hách
 •  – XEMNón Hoàng Kim: Yêu cầu danh vọng Tranh Đoạt Lãnh Thổ đạt Cấp 6 – Truyền Thuyết

Áo (Y Phục)

Áo Chế
 •  – XEM] Trang bị được chế từ Kỹ Năng Sống (Phím tắt F8) sử dụng Bạc thường, Tinh và Hoạt Lực để chế tạo ra
 • Trang bị chế có 3 loại 76%, 24% và 4%, 4% là loại trang bị có opt (thuộc tính) cao nhất – Nên sử dụng

Trang bị chế sẽ có tên người chế tạo

Áo Môn Phái
 • Loại áo này có cùng thuộc tính giống như áo chế
 • Tham gia hoạt động Thi Đấu Môn Phái gia tăng danh vọng môn phái sẽ mua được tại NPC Chưởng Môn
 • Có thể sử dụng Lệnh bài Thi Đấu Môn Phái Sơ, Trung, Cao – Mua tại NPC Chưởng Môn để gia tăng danh vọng
Áo Luyện Hóa Liên Đấu (Vũ Uy)
Áo Bạch Ngân & Hoàng Kim
 • Mua tại NPC Thương Gia Tiêu Dao tại Phượng Tường Phủ
 •  – XEMÁo Bạch Ngân: Yêu cầu danh vọng Tranh Đoạt Lãnh Thổ đạt Cấp 5 – Hiển Hách
 •  – XEMÁo Hoàng Kim: Yêu cầu danh vọng Tranh Đoạt Lãnh Thổ đạt Cấp 6 – Truyền Thuyết

Lưng (Yêu Đái)

Lưng Chế
 •  – XEM] Trang bị được chế từ Kỹ Năng Sống (Phím tắt F8) sử dụng Bạc thường, Tinh và Hoạt Lực để chế tạo ra
 • Trang bị chế có 3 loại 76%, 24% và 4%, 4% là loại trang bị có opt (thuộc tính) cao nhất – Nên sử dụng

Trang bị chế sẽ có tên người chế tạo

Lưng Chiến trường Tống Kim
 • Loại lưng này có cùng thuộc tính giống như lưng chế
 • Tham gia hoạt động Tống Kim gia tăng danh vọng tống kim sẽ mua được tại NPC Quan Quân Nhu
Lưng Luyện Hóa Tranh Đoạt Lãnh Thổ (Trục Lộc)
Lưng Bạch Ngân & Hoàng Kim
 • Mua tại NPC Thương Gia Tiêu Dao tại Phượng Tường Phủ
 •  – XEMLưng Bạch Ngân: Yêu cầu danh vọng Thịnh Hạ 2008 đạt Cấp 2 – Hiển Hách
 •  – XEMLưng Hoàng Kim: Yêu cầu danh vọng Thịnh Hạ 2008 đạt Cấp 3 – Truyền Thuyết

Tay (Hộ Uyển)

Tay Chế
 •  – XEM] Trang bị được chế từ Kỹ Năng Sống (Phím tắt F8) sử dụng Bạc thường, Tinh và Hoạt Lực để chế tạo ra
 • Trang bị chế có 3 loại 76%, 24% và 4%, 4% là loại trang bị có opt (thuộc tính) cao nhất – Nên sử dụng

Trang bị chế sẽ có tên người chế tạo

Tay Ải Gia Tộc
 • Loại tay này có cùng thuộc tính giống như tay chế
 • Tham gia hoạt động Vượt Ải Gia Tộc gia tăng danh vọng ải gia tộc sẽ mua được tại NPC Vượt Ải Gia Tộc – Mã Xuyên Sơn
 • Có thể sử dụng Lệnh bài Vượt Ải Gia Tộc Sơ, Trung, Cao – Mua tại NPC Vượt Ải Gia Tộc để gia tăng danh vọng
Tay Luyện Hóa Tiêu Dao Cốc (Tiêu Dao)
Tay Bạch Ngân & Hoàng Kim
 • Mua tại NPC Thương Gia Tiêu Dao tại Phượng Tường Phủ
 •  – XEMTay Bạch Ngân: Yêu cầu danh vọng Di Tích Hàn Vũ đạt Cấp 2 – Hiển Hách
 •  – XEMTay Hoàng Kim: Yêu cầu danh vọng Di Tích Hàn Vũ đạt Cấp 3 – Truyền Thuyết

Giày (Chiến Ngoa)

Giày Chế
 •  – XEM] Trang bị được chế từ Kỹ Năng Sống (Phím tắt F8) sử dụng Bạc thường, Tinh và Hoạt Lực để chế tạo ra
 • Trang bị chế có 3 loại 76%, 24% và 4%, 4% là loại trang bị có opt (thuộc tính) cao nhất – Nên sử dụng

Trang bị chế sẽ có tên người chế tạo

Giày Luyện Hóa Tiêu Dao Cốc (Tiêu Dao)
Giày Bạch Ngân & Hoàng Kim
 • Mua tại NPC Thương Gia Tiêu Dao tại Phượng Tường Phủ
 •  – XEMGiày Bạch Ngân: Yêu cầu danh vọng Đoàn Viên Dân Tộc đạt Cấp 2 – Hiển Hách
 •  – XEMGiày Hoàng Kim: Yêu cầu danh vọng Đoàn Viên Dân Tộc đạt Cấp 3 – Truyền Thuyết

Vũ Khí

Vũ Khí Chế
 •  – XEM] Trang bị được chế từ Kỹ Năng Sống (Phím tắt F8) sử dụng Bạc thường, Tinh và Hoạt Lực để chế tạo ra
 • Trang bị chế có 3 loại 76%, 24% và 4%, 4% là loại trang bị có opt (thuộc tính) cao nhất – Nên sử dụng

Trang bị chế sẽ có tên người chế tạo

Vũ khí Đặc Chế (Vũ khí BOSS)
 •  – XEM] Tham gia hoạt động Săn Võ Lâm Cao Thủ 55/75/95 sẽ may mắn nhận được Võ Lâm Cao Thủ Lệnh, sử dụng gia tăng danh vọng mua vũ khí đặc chế tại NPC Vũ Khí Đặc Chế – Hoa Minh tại Lâm An Phủ
Vũ Khí Luyện Hóa Tần Lăng (Thanh Đồng)
Vũ khí Bạch Ngân & Hoàng Kim
 • Mua tại NPC Bạch Miêu Miêu tại Khu An Toàn – Tần Lăng 3
 •  – XEMVũ khí Bạch Ngân: Yêu cầu danh vọng Tần Lăng-Phát Khâu Môn đạt Cấp 2 – Hữu Nghị
 •  – XEMVũ khí Hoàng Kim: Yêu cầu danh vọng Tần Lăng-Phát Khâu Môn đạt Cấp 3 – Khâm Phục

Dây Chuyền (Hạng Liên)

Liên Chế
 •  – XEM] Trang bị được chế từ Kỹ Năng Sống (Phím tắt F8) sử dụng Bạc thường, Tinh và Hoạt Lực để chế tạo ra
 • Trang bị chế có 3 loại 76%, 24% và 4%, 4% là loại trang bị có opt (thuộc tính) cao nhất – Nên sử dụng

Trang bị chế sẽ có tên người chế tạo

Liên Bạch Hổ Đường
 • Loại liên này có cùng thuộc tính giống như liên chế
 • Tham gia hoạt động Bạch Hổ Đường gia tăng danh vọng bạch hổ đường sẽ mua được tại NPC Tiếp dẫn Bạch Hổ Đường
 • Có thể sử dụng Lệnh bài Bạch Hổ Đường Sơ, Trung, Cao – Mua tại NPC Tiếp dẫn Bạch Hổ Đường để gia tăng danh vọng
Liên luyện hóa Tranh Đoạt Lãnh Thổ (Trục Lộc)
Liên Bạch Ngân & Hoàng Kim
 • Mua tại NPC Thương Gia Tiêu Dao tại Phượng Tường Phủ
 •  – XEMLiên Bạch Ngân: Yêu cầu danh vọng Thịnh Hạ 2010 đạt Cấp 2 – Hiển Hách
 •  – XEMLiên Hoàng Kim: Yêu cầu danh vọng Thịnh Hạ 2010 đạt Cấp 3 – Truyền Thuyết

Nhẫn (Giới Chỉ)

Nhẫn Chế
 •  – XEM] Trang bị được chế từ Kỹ Năng Sống (Phím tắt F8) sử dụng Bạc thường, Tinh và Hoạt Lực để chế tạo ra
 • Trang bị chế có 3 loại 76%, 24% và 4%, 4% là loại trang bị có opt (thuộc tính) cao nhất – Nên sử dụng

Trang bị chế sẽ có tên người chế tạo

Nhẫn luyện hóa Liên Đấu (Vũ Uy)
Nhẫn Bạch Ngân & Hoàng Kim
 • Mua tại NPC Thương Gia Tiêu Dao tại Phượng Tường Phủ
 •  – XEMNhẫn Bạch Ngân: Yêu cầu danh vọng Đại Hội Võ Lâm đạt Cấp 2 – Hữu Nghị
 •  – XEMNhẫn Hoàng Kim: Yêu cầu danh vọng Đại Hội Võ Lâm đạt Cấp 3 – Thân Mật

Bội (Ngọc Bội)

Bội Chế
 •  – XEM] Trang bị được chế từ Kỹ Năng Sống (Phím tắt F8) sử dụng Bạc thường, Tinh và Hoạt Lực để chế tạo ra
 • Trang bị chế có 3 loại 76%, 24% và 4%, 4% là loại trang bị có opt (thuộc tính) cao nhất – Nên sử dụng

Trang bị chế sẽ có tên người chế tạo

Bội Nghĩa Quân
 • Loại bội này có cùng thuộc tính giống như bội chế
 • Tham gia hoạt động Bao Vao Đồng gia tăng danh vọng nghĩa quân sẽ mua được tại NPC Quan Quân Nhu (nghĩa quân)
 • Có thể sử dụng Lệnh bài Nghĩa Quân Sơ, Trung, Cao – Mua tại NPC Thương Hội để gia tăng danh vọng
Bội luyện hóa Tiêu Dao Cốc (Tiêu Dao)
Bội Bạch Ngân & Hoàng Kim
 • Mua tại NPC Thương Gia Tiêu Dao tại Phượng Tường Phủ
 •  – XEMBội Bạch Ngân: Yêu cầu danh vọng Liên đấu liên server đạt Cấp 2 – Hữu Nghị
 •  – XEMBội Hoàng Kim: Yêu cầu danh vọng Liên đấu liên server đạt Cấp 3 – Thân Mật

Phù (Hộ Thân Phù)

Phù Chế
 •  – XEM] Trang bị được chế từ Kỹ Năng Sống (Phím tắt F8) sử dụng Bạc thường, Tinh và Hoạt Lực để chế tạo ra
 • Trang bị chế có 3 loại 76%, 24% và 4%, 4% là loại trang bị có opt (thuộc tính) cao nhất – Nên sử dụng

Trang bị chế sẽ có tên người chế tạo

Phù luyện hóa Liên Đấu (Vũ Uy)
Phù Bạch Ngân & Hoàng Kim (Phù Chúc Phúc)
 • Mua tại NPC Thương Gia Tiêu Dao tại Phượng Tường Phủ
 •  – XEMPhù Bạch Ngân: Yêu cầu danh vọng Chúc Phúc đạt Cấp 4 – Hiển Hách
 •  – XEMPhù Hoàng Kim: Yêu cầu danh vọng Chúc Phúc đạt Cấp 5 – Truyền Thuyết